Vedtægter

Vedtægter for Holme Olstrup Tennisklub
§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Stk. 1. Foreningens navn er HOLME OLSTRUP TENNISKLUB.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2 Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme tennisspillet og der igennem motion og socialt samvær på tværs af alder, køn og nationalitet.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Foreningen er medlem af DGI eller anden landsorganisation.

§ 4 Medlemskreds.
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver der kan tilslutte sig foreningens vedtægter.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem/kasseren med virkning fra udgangen af en kontingentperiode.
Stk. 4. Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet.

§ 5 Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail til medlemmerne. Indkaldelsen publiceres endvidere via foreningens hjemmeside samt offentliggøres ved opslag og/eller annonce i avis.
Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent og er over 18 år. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Hvert medlem kan møde på generalforsamlingen med max 1 fuldmagt. Valgbar er alle medlemmer over 18 år.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
– 1 Valg af dirigent.
– 2 Valg af stemmetæller.
– 3 Formandens beretning.
– 4 Fremlæggelse af regnskab.
– 5 Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingent.
– 6 Behandling af indkomne forslag.
– 7 Valg af bestyrelse og suppleant
– 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
– 9 Eventuelt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for det kvartal, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
Stk. 3. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 7 Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 4-7 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at halvdelen er på valg hvert år. Suppleanten vælges for en etårig periode.
I lige år vælges formand og øvrige medlemmer samt en suppleant
I ulige år vælges kasserer og øvrige medlemmer samt en suppleant.
Der vælges en revisor og en revisorsuppleant hvert år.
Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen beslutter hvornår og hvordan kontingentet opkræves.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 7. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.

§ 8 økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1. Kontingentperiode er fra 1. maj til 30. april.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Senest 21 dage før generalforsamling giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningens af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og de enkelte medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11 Opløsning.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver lokalområdets fritidsforeninger for børn hvis formål er at fremme motion og trivsel.

§ 12 Datering.
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 29.11.2011 med ikræfttagelse d. 01.01.2012 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den _ .


formand


dirigent

Note 1.
Denne forening stiftes på basis af den nedlagte afdeling Holme Olstrup Tennis, under HOGI stiftet d. 1. maj 1985.

Note 2.
Aktiver i Holme Olstrup Tennis, underafdeling af HOGI, overgår til nystiftet Holme Olstrup TennisKlub